مدیران واحدهـا

واحد نیکان پسرانلقمان جاوید
واحد نیکان دخترانشایسته دهقانی
واحد نیکان نابینایاناسماء فرهادی
واحد حمایتی ومددکاریفرزاد رستمی
واحد مشارکتهای مردمیفایق احمدی
واحد پشتیبانیسید مهدی حسینی
واحد بهبود کیفیتسیران قدیمی
واحد فناوری اطلاعات (it)شاهو احمدی