مدیران واحدهـا

مدیر عاملیحیی پرتوی
معاونت پشتیبانیسیده شایسته دهقانی
واحد بهبود کیفیتویدا خیر آبادی
واحد حمایتی و مددکاریابراهیم عارفی
واحدآموزشویدا خیرآبادی
واحد مشارکتفایق احمدی
روابط عمومی و فرهنگیدلنیا داودی
امور اداریسید مهدی حسینی
امین اموالسید مهدی حسینی
دبیرخانهنوشین گودرزی
مسئول انبارنشمین بهاری
حسابدارمحمد ناصری
سرایداریفرزاد رستمی
زیر ساخت هاستار سلطنت و خالد ابراهیمی
مرکز نگهداری پسرانفرزاد رستمی
مرکز نگهداری دخترانسیده شایسته دهقانی
مرکز آسیب دیده بیناییهوشنگ شریعتی