بازرس

بازرسان مؤسسه به شرح زیر است :

  • لطیف شریفی (اصلی)
  • محمد کابله سوری (اصلی)