هیئت مدیره

امور اجرایی و تصمیم گیری های ستادی در جهت تحقق اهداف سازمانی مؤسسه دارالاحسان، توسط هیات مدیره صورت می پذیرد که این افراد با برخورداری از دانش و تجربه خود مؤسسه را در رسیدن به اهداف پیش رو هدایت میکنند. اعضاء هیات مدیره بصورت داوطلبانه فعالیت و بصورت دوره ای هر چهار سال یکبار از بین هیات امناء انتخاب می شوند.

اعضاء اصلی هیات مدیره

  • شیرزاد سیفی ( رئیس هیات مدیره)
  • رحمت الله میرزایی (نائب رئیس)
  • رضا بنی نجار (خزانه دار)
  • یحیی پرتوی (مدیر عامل)
  • عبدالله رسول نژاد