هیئت مدیره

امور اجرایی و تصمیم گیری های مؤسسه دارالاحسان توسط هیات مدیره صورت میگیرد که این افراد با دانش خود مؤسسه را در رسیدن به اهداف متعالی هدایت میکنند. اعضاء هیات مدیره بصورت داوطلبانه فعالیت و بصورت دوره ای هر دوسال یکبار از بین هیات امناء انتخاب می شوند.

اعضاء اصلی هیات مدیره

  • خالد (امیر) آریا (مدیر عامل)
  • سیدمحمد طاهر حسینی (رئیس هیات مدیره)
  • رضا بنی نجار (نایب رئیس هیات مدیره)
  • خالد قبادی (خزانه دار)
  • نصرالله ابراهیم
  • شیرزاد سیفی

اعضاء علی البدل هیات مدیره

  • سعدی سجادی