مدیرعامل

بر اساس اساسنامه دارالاحسان مدیر عامل برای مدت 5 سال از میان هیات مدیره و یا خارج از آن انتخاب میگردد.

مدیر عامل

یحیی پرتوی