اخبار دارالاحسان

اساتید برتر دنیا

اساتید برتر دنیا

اطلاع رسانی ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

چهار استاد دانشگاه کردستان در لیست دانشمندان برتر دنیا

تبریک عیدسعید فطر، مدیرعامل خیریه دارالاحسان

تبریک عیدسعید فطر، مدیرعامل خیریه دارالاحسان

اطلاع رسانی ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

تبریک عید سعید فطر توسط مدیرعامل موسسه خیریه دارالاحسان سنندج

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه

اطلاع رسانی ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

توزیع 140 میلیون فطریه و فدیه بین نیازمندان توسط موسسه خیریه دارالاحسان